HjemKontaktSDBOm oss

Personvernerklæring

Vår behandlingsansvarlige er Rune Teigen, han kan nåes på rune@permakem.no

Hva lagres:
Av personopplysninger lagres kun navn, e-postadresse samt telefonnummer.  Vi lagrer ikke person
sensitive opplysninger på våre kunder og leverandører.
I hovedsak er personopplysningene innhentet direkte fra den registrerte, telefonsamtale, møte eller e-post.
Alle kontakter lagret i vår kundedatabase vil, så snart de registreres, motta en samtykkeerklæring.  
Dersom vi innhenter personopplysninger fra andre enn den registrerte vil vi varsle vedkommende
snarest og senest innen første kommunikasjon hvor vi også opplyser om hvor vi har hentet
opplysningene fra og hvorfor vi har lagret opplysningene i vår database.  
Dette gjøres ved å sende ut en samtykkeerklæring/e-post til den registrerte.  

Behandlingsgrunnlag:  
Vi lagrer opplysninger om våre forretningsforbindelser for å ivareta våre eksisterende avtaler eller
dersom vi har ønske om å opprette en forretningsforbindelse/kontakt – en berettiget interesse.
Vi vil ikke gi de registrerte opplysninger videre til tredjepart, de er lagret hos oss kun for å ivareta
våre gjensidige interesser.  

Lagringstid:  
Alle personopplysninger blir slettet eller anonymisert dersom behandlingsgrunnlaget ikke lengre
er gyldig. Unntaket er dersom opplysningene må oppbevares for å ivareta annen lovgiving.  
Dersom et samtykke blir trukket tilbake vil vi snarest slette personopplysningene som er lagret.

Den registrertes rettigheter:
Ved ønske om innsyn i de lagrede opplysningene om deg ber vi om at dere kontakter vår
behandlingsansvarlige. Vi vil svare på din henvendelse snarest mulig og senest innen 30 dager
etter at den er mottatt.  
Vi vil, for å sikte at vi svarer korrekt person, sende tilbakemelding ved å benytte vår lagrede e-
postadresse.  
I henhold til personvernlovgivningen har den registrerte rett til å bli slettet, få sine opplysninger
korrigert, til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen samt kreve rett til dataportabilitet.  
Videre har den registrerte rett til når som helst å trekke tilbake det gitte samtykke uten at det
påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake.  

Klager:  
Eventuelle klager på vår behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet.  

Automatiserte avgjørelser:
Permakem foretar ingen automatiserte avgjørelser.


Oslo, 18.02.2022